Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Na výrobné chyby garantuje výrobca doživotnú záruku. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom dodávateľ neručí.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou – na vlastné náklady – na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Zásielka musí byť riadne zabalená, označená viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu nákupného dokladu
 • podrobný popis závady
 • dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo a e-mail).

Zásielku je potrebné na reklamáciu zaslať formou balíka, alebo doporučene ako list. Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho alebo formou dobierky, nebude prijatý! Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na:

 • opravu závadného tovaru
 • alebo výmenu závadného tovaru za bezchybný
 • alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny
 • alebo odstúpenie od zmluvy.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • poškodenie a zničenie tovaru v dôsledku neodbornej manipulácie
 • poškodenie používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • poškodenie pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • poškodenie vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, štandardne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.